Zasady prowadzenia

  PRZEDSIĘBIORSTWO Zurück  

7. Zasady prowadzenia firmy

Jesteśmy przekonani, że dzięki otwartemu, uczciwemu i partnerskiemu stylowi zarządzania, przekonującemu jednostkę oraz zespół, będziemy w stanie uzyskać pozytywne otoczenie pracy, naznaczone szacunkiem. Z tego względu opracowaliśmy zasady zarządzania, które uwzględniają nasze wartości. To one są kluczem do dobrej współpracy i przyczyniają się do tego, aby utworzyć kulturę zarządzania, która pozwala na skorzystanie z potencjału pracowników i partnerów. Vor allem aber sind sie Grundlage für unser Verhalten – und zwar für jeden von uns.
Uczciwość i szacunek. Pasja i zaangażowanie. Transparentność i otwartość. Te wartości wyróżniają współpracę i styl zarządzania w LE CROBAG. Podstawą jest zasada współprac w ramach kierownictwa. To oznacza, rozwiązujemy zadania wspólnie i zespołowo pokonujemy wyzwania. Każdy przyczynia się we własnym zakresie odpowiedzialności do sukcesu LE CROBAG i kształtuje w ten sposób nasze przedsiębiorstwo.

Zarządzamy zgodnie z wyznaczonymi celami

1. Utarg, jakość i obsługa- należy być zorientowanym na te kwestie i pod ich kątem planować cele w zakresie zdań. 2. Uzgadniać z pracownikami jasne, określone cele, które będą stanowić pewne wyzwanie. 3. Cele roczne należy określać na początku roku obrachunkowego i spisywać je w ramach uzgodnień celów. 4. Najpóźniej w połowie roku należy przeprowadzać pośrednią kontrolę wyników.

Wspieramy identyfikację naszych pracowników

1. Należy wspierać i wspomagać spojrzenie na całość działalności. Pracownicy muszą zrozumieć jaki jest cel i sens podejmowanych przez nich czynności a przy tym uzyskać wyjaśnienia dotyczące działalności punktu i założenia jego utworzenia. 2. Informacje, których potrzebują pracownicy, należy przekazywać natychmiast i w sposób kompletny. 3. Należy wzmacniać grupę i kulturę zespołową. Jako kierownik muszą Państwo stać się częścią zespołu.

W przypadku konfliktów postępujemy aktywnie i pozytywnie

1. Różne opinie należy postrzegać jako szansę a konflikty jako możliwość określania nowych rozwiązań. 2. Konflikty należy rozwiązywać w ramach bezpośrednich rozmów. Nie należy okazywać strachu w przypadku konfliktów i wprowadzać sprawiedliwe, uzasadnione rozwiązania. 3. Należy szanować zdanie innych i być otwartym na możliwość zmiany własnego zdania.

Wspieramy i popieramy naszych pracowników

1. Miejsca pracy należy obsadzać w taki sposób, aby pracownicy byli w stanie personalnie i fachowo spełniać wyznaczone zadania. 2. Należy określać dla pracowników jasne zadania i zakresy kompetencji, w ramach których pracownicy są w stanie działać na własną odpowiedzialność. 3. W przypadku wdrażania nowych pracowników należy uwzględniać wyznaczony plan szkoleń. 4. Należy wspierać pracowników w toku ustawicznego kształcenia i towarzyszyć im podczas wykonywania czynności, które opanowali. 5. Konieczne jest wspieranie samodzielnych inicjatyw!

Działalność prowadzimy uczciwie

1. Należy przypisywać pracownikom zmieniające się, powiązane i odpowiedzialne zadania. 2. Wynagradzać z tytułu pracy i zadań w sposób odpowiedni i niezawodny. 3. Zwracać uwagę na równouprawnienie w przypadku kontaktów z pracownikami. Unikać wszelkiej dyskryminacji także w obrębie zespołu. 4. Należy konsekwentnie dotrzymywać wszelkich obietnic.

Komunikujemy się otwarcie

1. Należy komunikować się bezpośrednio, otwarcie i szczerze z pracownikami prowadząc regularne rozmowy. 2. Przeprowadzać coroczne rozmowy z pracownikami. Należy otwarcie mówić o sukcesach i wyrażać uznanie a także udzielać konstruktywnej krytyki w przypadku niewłaściwego zachowania. 3. Należy dowiedzieć się, jakie są oczekiwania i życzenia pracowników, i rozmawiać precyzyjnie o skutkach danej pracy. 4. Jako kierownik muszą Państwo postępować z ludźmi przyjaźnie i po ludzku tworząc klimat pracy pełen zaufania.

Kontrolujemy nasze wyniki

1. Na koniec roku należy sprawdzić zakres osiągnięcia celów i ocenić go wspólnie z pracownikiem. 2. Należy umożliwić pracownikowi samokontrolę na przyporządkowanym obszarze. 3. Pracownikom należy przekazywać informacje zwrotne dotyczące wykonanych prac i opracowywać wspólne rozwiązania, jeśli cele nie są osiągane. 4. Za ostateczny wynik filii jesteście odpowiedzialni Państwo.